Transport till bårhus

Särskilt boende

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har kommunen skyldighet att ombesörja transport till bårhus för personer som bor i särskilt boende. Detta gäller även personer på tillfällig placering så kallad korttidsplats.

Grunden är därför att sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård i särskilt boende beställer transport till bårhuset. Transporten utförs då av den begravningsbyrå som Växjö kommun har avtal med. 

Dödsboet kan välja en annan begravningsbyrå för transporten. Om de gör det sker överenskommelse om kostnad mellan dödsboet och den egna anlitade begravningsbyrån.

Dödsboet ska informeras om ovanstående.

Växjö kommun har upphandlat transporttjänst av E Nilssons Begravningsbyrå.  Telefonnummer till dem är 0470-12227. Sjuksköterska ska inte lämna information om vilket företag som utför transporten om inte uppgiften efterfrågas. Fakturan från transportören tillställes kommunen. Kommunen debiterar sedan dödsboet en kostnad. Den nuvarande kostnaden är 207 kronor. Fr.o.m 2019-04-01 är avgiftenl 695 kronor.

Om den avledne misstänkts vara smittad eller har avlidit med Covid -19 ska begravningsbyrån informeras om detta.

Se rutin för Covid -19

Ordinärt boende

För personer som avlider i ordinärt boende har kommunen inte ansvar för att ombesörja transport till bårhus.

Dödsboet ska själva ta kontakt med begravningsbyrå för transport till bårhus.

På anhörigas uppdrag och där de angett vilken begravningsbyrå de vill ha kontakt med kan sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård göra beställningen.

Om den avlidne har misstänkts vara smittad med eller avlidit med Covid -19 ska begravningsbyrån informeras om detta.

Dödsboet debiteras avgiften direkt av begravningsbyrån.

Rutiner för transport till bårhus

Följande förutsättningar gäller för flytt av avliden till bårhus:

  • Identifikation och märkning av kroppen ska vara korrekt utfört.
  • Dödsfallet ska vara konstaterat av läkare utom i de fall där sjuksköterska får konstatera frånvaro av livstecken.
  • Samråd ska ha skett med närstående/dödsboet så långt det är möjligt.
  • Närstående eller respektive samfund ska ha blivit kontaktade om det råder tveksamheter på grund av den avlidnes religion.
  • Tillvaratagande av personliga värdeföremål ska vara gjord.  

Det är sällan bråttom att transportera en avliden person till bårhuset och är förutsättningarna rätt, till exempel när det går att hålla det svalt i bostaden kan en avliden person vara kvar i bostaden upp till 30 timmar efter dödsfallet. Transport till bårhuset ska så långt det är möjligt ske på dagtid vardagar.

Om närstående inte kan nås inom rimlig tid eller om det inte finns möjligheter inom boendet att förvara den avlidne ska transport till bårhus beställas. Det är i sådana fall ansvarig sjuksköterska som avgör när transporten ska äga rum.  

Vid beställning av transport ska följande uppgifter uppges:

  • Beställarens namn och befattning.
  • Den avlidnes namn och personnummer.
  • Hämtningsadress med nödvändiga uppgifter om till exempel enhetens namn, våningsplan.
  • Telefonnummer där transportören kan nå ansvarig personal.

I de fall anhöriga har tagit över ansvaret kontaktar anhöriga själv transportör.

Kommunens ansvar upphör först när den avlidne överlämnats till begravningsbyrå för kistläggning.

Kommunens avgift för de kostnader som uppstår vid transport ska fastställas i kommunfullmäktige.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Rutiner för hälso- och sjukvård