Smärta

Smärta är ett utryck för obehag och lidande, och utgår alltid ifrån patientens egen upplevelse.

Smärta är mycket vanligt vid svåra sjukdomar och i livets slut, och det är bara den enskilde som kan känna sin egen smärta. Smärta är en skyddsmekanism och en larmsignal om hotande kroppsskada eller sjukdom. Vi kan aldrig lova smärtfrihet till alla, men även vid svår smärta kan man ha som mål att vara smärtlindrad i vila eller att kunna sova på natten.

Smärta i livets slutskede bör alltid ses i ett sammanhang där patientens - och även de närståendes - livskvalitet är överordnat. Symtomlindringen blir en viktig komponent i att stödja patienten att in i det sista ha möjlighet till kommunikation med de närstående och att i möjligaste mån behålla möjligheter till vardagliga aktiviteter.

Det finns olika typer av smärta;

 • Nociceptiv (vävnadsskada, mekanisk retning)
 • Neurogen (påverkan på nervsystemet)
 • Psykogen (psykisk orsakad smärta)
 • Existentiell smärta är en typ av smärta som kan orskas av rädsla för att lämna livet eller tankar på vad som händer efter döden.

Det är inte ovanligt att den enskilde har en sammansatt smärta med mer än en komponent. Inom den palliativa vården kallas det för Total Pain, och innebär att smärta kan vara fysisk, psykisk, social och existentiell. De olika dimentionerna påverkar varandra och smärtan måste därför ses som en helhet.

Det är svårt att bedöma smärta genom att bara titta på en patient och smärtbedömning baserad på att vårdpersonal "läser av" patientens smärta är den vanligaste orsaken till otillräcklig smärtlindring. Läs mer under avsnittet om symtomskattning.

Vid pågående smärtbehandling görs smärtskattning:

 • minst en gång per dag
 • vid insättande av smärtbehandling eller dosjustering
 • vid smärtgenombrott

Förslag till åtgärder:

 • Omvårdnadsåtgärder som lägesändringar med positionering, behandling med värme / kyla eller massage.
 • Skapa trygghet för den enskilde och närstående
 • Informera den enskilde och närstående om symtomens betydelse och behandlingen av dem. Återkoppla på den symtomskattning du har utfört
 • Tekniska hjälpmedel ex. madrass, rollator, griptång
 • Symtomlindrande insatser från fysioterapeut
 • Farmakologisk smärtbehandling

Mer information om smärta och smärtbehandling i det nationella vårdprogrammet Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2024