Läkemedel

När människan åldras förändras kroppen, dels till följ av sjukdomar men också som ett resultat av åldrandet i sig. Dessa förändringar medför att omsättningen av och känsligheten för läkemedel varierar.

Man vet att läkemedelsbiverkningar kan orsaka individen yrsel, trötthet, matthet, dåsighet och risk för blodtrycksfall. Dessa faktorer kan påverka risken att falla.

Det är viktigt att läkarens ordinationer följs. Om man misstänker att medicinering ger omsorgstagare besvär ska sjuksköterskan omedelbart informeras. Det är läkarens och sjuksköterskans ansvar att ge saklig och begriplig information till patienten.

En viktig uppgift för omsorgspersonalen är att uppmärksamma och rapportera förändringar i omsorgstagarens allmäntillstånd.

Många lugnande läkemedel omsätts långsammare i en gammal kropp. Långvarig konsumtion av dessa läkemedel ökar risken för fall, eftersom preparaten påverkar muskelstyrkan och ibland kan leda till att blodtrycket sjunker. Resultatet blir dålig balans, yrsel och ökad fallrisk.

Minnet kan också påverkas efter en lång konsumtion, symtomen kan till och med förväxlas med en demens.

För att förebygga fall rekommenderas att se över de aktuella läkemedel som kan öka risken för yrsel och fallolyckor, till exempel psykofarmaka, vätskedrivande, läkemedel mot högt blodtryck och smärta.

Läkemedelsbehandling vid sömnproblem, oro eller ångest bör föregås av en noggrann kartläggning av problemen.

Faktorer som ger sömnstörning bör åtgärdas i första hand. Man bör även söka andra strategier för att omsorgstagaren kommer till ro innan medicinsk behandling sätts in mot sömnbesvären.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård