Iordningställande och administrering av oxygen

Flödesinställning och byte av syrgasflaska ska göras av sjuksköterska.

Iordningställandet och administrering ska dokumenteras på "Signeringslista - läkemedel" OF 406 eller "Signeringslista - läkemedel vid behov" OF 408"

Personal med delegering kan påbörja och avbryta syrgasbehandling om flödet är inställt i förväg. Detta gäller även vid användning av syrgaskoncentrator.

Byte och rengöring av filter på syrgaskoncentratorn ska dokumenteras.

Version: 2002-10-14
Fastställd av: MAS  
Dokumentansvarig: IMP 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2018
Rutiner för hälso- och sjukvård