Förstöring av journal

Uppgifter i en journalhandling får inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än som avses i 8 kap. 4§ Patientdatalagen Länk till annan webbplats..

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Socialstyrelsen besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att:

  1. Godtagbara skäl anförs för ansökan
  2. Patientjournalen eller den del av den som ansökan uppenbarligen avser inte behövs för patientens vård, och
  3. Det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen.

Innan ansökan slutligt prövas får den som ansvarar för en journalhandling som omfattas av ansökan ges tillfälle att yttra sig. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård