Telefonrådgivning och tillfälliga insatser

Arbetssätt vid telefonrådgivning och tillfälliga insatser.

Telefonförfrågningar

I patientjournalen noteras vem som ringer och vilken information man ger eller får.

Tillfälliga insatser

Insatser som sker vid enstaka tillfälle till exempel en bedömning som inte leder till någon fortsatt insats ska också dokumenteras i journalen om den legitimerade personalen har varit i kontakt med patient eller företrädare exempelvis om legitimerad personal deltar i vårdplanering där det beslutas att patienten inte ska ha fortsatta hälso- och sjukvårdsinsatser. Bedömningen är då en insats enligt hälso- och sjukvårdslagen och ska dokumenteras.

Om den legitimerade sjukvårdspersonalen redan vid kallelsen till vårdplanering kan bedöma att det inte är aktuellt med insatser och genom ansvarig personal på landstinget meddelar detta så ska inte detta journalföras i kommunens journal. Detta dokumenteras då endast i LINK genom anteckning i den samordnade vårdplanen. Utskrift av den justerade vårdplanen görs då och läggs till journalen. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård