Samtycke

Hälso- och sjukvårdsinsatser ska göras i samråd med den enskilde.

Det är endast den hälso- och sjukvårdspersonal som behöver uppgiften för sitt arbete, till exempel har en aktuell vårdkontakt och ett behov av uppgifter i den individrelaterade vården, som får ta del av patientjournalen.

Patienten ska vara delaktig och har rätt till att få information om vem/vilka som ska få läsa i patientjournalen.

Patienten ska få information om hur patientjournalen hanteras hos vårdgivaren/i omsorgsförvaltningen.

Samtycke ska ske när

  • information hämtas från och lämnas till annan myndighet/huvudman
  • när leg. personal önskar ta del av uppgifter i annan vårdgivares journal så kallad sammanhållen journal
  • för samråd och vårdplanering t.ex. teamkonferens där personer deltar som inte är hälso- och sjukvårdspersonal
  • information lämnas till närstående eller företrädare
  • information lämnas till och hämtas från enskild verksamhet.
  • en studerande ska ha rätt att läsa och dokumentera i patientjournal

Samtycket ska dokumenteras i patientjournalen under sökordet Samtycke. 

Av dokumentationen ska framgå om samtycket gäller bara för ett enskilt tillfälle eller om det gäller för en längre tid. Om samtycket gäller för en längre tid ska detta anges samt tid för planerad uppföljning av samtycket.

Presumerat samtycke

Om ett samtycke inte kan inhämtas kan legitimerad personal bedöma att det finns ett presumerat samtycke om det kan förutsättas att åtgärden är förenlig med patientens vilja. Bedömningen kan gälla för ett enskilt tillfälle, eller för en längre tid. Den legitimerade personalen bedömer hur länge samtycket ska gälla och hur ofta en omprövning av samtycket behöver göras. Ett samtycke kan alltid upphävas av den enskilde. Dokumentera på vilket sätt bedömningen gjorts i verksamhetssystemet, för vilken tid det beräknas gälla samt planerad uppföljning av samtycket.

Samtycke till information till närstående

I journalen anges om patienten har givit sitt samtycke till att information lämnas till någon eller några närstående och i så fall vilka det gäller.

Sammanhållen journal med Region Kronoberg och Nationell patientöversikt - NPÖ

När leg. personal vill ta del av uppgifter i den sammanhållna journaleneller NPÖ krävs samtycke. Samtycket hanteras genom att patienten får information om vad den sammanhållna journalen eller NPÖ innebär och tillfrågas om sitt samtycke. Samtycke kan i vissa fall behöva inhämtas för varje tillfälle som leg personal önskar ta del av journaluppgift, men kan också genom överenskommelse med patienten gälla för en bestämd tid. Samtycket dokumenteras i både kommunjournalen och i landstingsjournalen eller i NPÖ.

Instruktioner i NPÖ Länk till annan webbplats.

Beslutsoförmögna

Datainspektionen har förtydligat att det för närvarande saknas rättsligt stöd för att genom direktåtkomst ta del av uppgifter i sammanhållen journalföring rörande en patient som varken har beslutsförmåga eller legal företrädare. Åtminstone så länge det inte handlar om en nödsituation som avses i 6 kap. 4 § Patientdatalagen.

Omsorgsförvaltningen i Växjö kommun vill ändå att möjligheten att ta del av den sammanhållna journalen ska kunna användas även för de patienter som  är beslutsoförmögna.

Den legitimerade personalen ska då göra en bedömning av om patienten

  1. skulle ha velat att de tar del av uppgifter i journalen. Den bedömningen kan vid behov göras genom samtal med anhöriga/företrädare eller personal som känner patienten väl
  2. på något sätt kan lida men av att de tar del av uppgiften

Om någon av punkterna känns osäker ska leg. personal inte använda sig av möjligheten att ta del av journalen.

När bedömningen är gjord och den legitimerade personalen anser att ett presumerat samtycke finns ska detta dokumenteras i kommunens journal, samt i landstingsjournalen.

Bedömningen kan gälla för ett enskilt tillfälle, eller för en längre tid. Den legitimerade personalen bedömer hur länge samtycket ska gälla och hur ofta en omprövning av samtycket behöver göras. Ett samtycke kan alltid upphävas av den enskilde.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård