Utlämnande av journal

Detta gäller vid utlämnande av journal.

Enligt 25 kap 1 § offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats. - OSL - gäller sekretess inom den offentliga hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne leder men.

Det finns en presumtion för sekretess. I vilka fall uppgifter kan lämnas ut måste därför avgöras i en skadeprövning från fall till fall. Utgångspunkten är att sekretessen gäller även mot närstående och anhöriga men att den kan brytas om ett utlämnande inte leder till men/skada för den enskilde, eller för annan person som kan lida men/skada om journalen lämnas ut. Att den enskilde ligger för döden och pga sitt tillstånd inte själv kan ta emot informationen och inte heller är kapabel att lämna ett samtycke skulle kunna vara ett exempel på när presumtionen för sekretess rimligen kan brytas.

Inom den privata hälso- och sjukvården gäller enligt 8 kap 2 § första stycket Patientdatalagen (2008:355) Länk till annan webbplats. - PDL - att en journalhandling ska på begäran av patienten eller av en närstående till patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för att läsas ,eller skrivas av, på stället eller i avskrift eller i kopia om inte annat följer av tystnadsplikten enligt 6 kap 12 § eller 13 § första stycket Patientsäkerhetslagen Länk till annan webbplats. (2010:659). Av samma bestämmelse andra stycket framgår att frågor om utlämnande av en journalhandling prövas av den som är ansvarig för journalhandlingen. Anser den ansvarige att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till socialstyrelsen för prövning. Med andra ord ska det även inom den privata hälso- och sjukvården göras en skadeprövning från fall till fall.

Den person som lämnar ut patientuppgifter ska försäkra sig om att endast rätt mottagare tar emot uppgifterna och att journalen är utformad på ett sådant sätt att han eller hon kan förstå innehållet. Vid behov skall tolk anlitas. Utlämnandet ska dokumenteras i respektive journal enligt sökordsmanual.

Om den enskilde samtycker till att den begärda uppgiften lämnas ut till någon närstående föreligger inte längre något hinder för att uppgiften röjs, se 10 kap 1 § och 12 kap 2 § OSL.

Utlämnandet ska ske skyndsamt dvs genast eller så snart som möjligt. Patienten ska som regel inte behöva vänta mer än högst några dagar. Vanligtvis ska man kunna få en kopia på sin journal samma dag som man begär det. Som regel får det inte ställas som villkor att någon ska finnas med för att förklara innehållet. Möjlighet att ta ut en avgift gäller endast om patienten vill ha en kopia.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård