Signering

Enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) Länk till annan webbplats. ska en journalanteckning, om det inte finns något synnerligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.

Anteckningarna ska signeras inom två dygn för personal som dokumenterar i patientjournal. Uppgift i en journalhandling anses utförd först när den har signerats. Efter signering får anteckningen rättas men inte göras oläslig.

Ett signaturförtydligande ska finnas om inte hela namnet skrivs ut, så att man i efterhand kan få uppgift om vem som har gjort anteckningen. Varje enhet är skyldig att ha en lista med signaturförtydligande över den vårdpersonal som gör journalanteckningar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 januari 2022
Rutiner för hälso- och sjukvård